นายมงคล วิมลรัตน์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมเพื่อนำเสนอเกณฑ์มาตรฐานการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์ม (Calories Credit Challenge: CCC) ภายใต้ BCG Model หรือเกณฑ์มาตรฐานผู้จัดกิจกรรมหัวใจสีเขียว (Green Heart Event) ที่โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 3-4 เม.ย.67

การประชุมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้จัดกิจกรรมกีฬาทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งให้ความสนใจเรื่องเกณฑ์มาตรฐานผู้จัดหัวใจสีเขียวที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้สร้างขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ได้จัดกิจกรรมที่มีคุณภาพตาม 4 องค์ประกอบ คือ การบริหารจัดการกิจกรรมการออกกำลังกายและการท่องเที่ยวเชิงกีฬา, การจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม, การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น และการจัดการผลกระทบทางวัฒนธรรม

ในงานมีการจัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อเรื่อง “สานพลังเครือข่ายขับเคลื่อน Green Heart Event” โดยมีวิทยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคมระดับประเทศ ประกอบด้วย น.ส.ภคมน สุภาพพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักรับรองธุรกิจคาร์บอนต่ำ, ดร.จุฑา ธาราไชย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากลยุทธ์องค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), น.ส.อลิสรา ศิวยาธร ผู้บริหารโรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯ และนายอิทธิพล สมุทรทอง นักวิ่งมาราธอน เจ้าของเพจ 42.195K_Club ที่ร่วมกันเสวนาเพื่อเปิดมุมมองของผู้จัดกิจกรรมให้ทราบถึงความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมและการบูรณาการทำงานของหน่วยงานระดับนานาชาติที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างมาก

ขณะที่ นายมงคล วิมลรัตน์ ยังได้เป็นประธานแถลงความร่วมมือ “การขับเคลื่อนเกณฑ์มาตรฐานการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์ม (Calories Credit Challenge: CCC) ภายใต้ BCG Model” และมี นายรัฐ จิโรจน์วณิชชากร นายกสมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย, นายสุวิทย์ จันทวงศ์ ผู้จัดงานวิ่งเทรล Ultra-Trail Nan100, นายกัมปนาท เปรมรัตนานนท์ ผู้จัดการโครงการ Park Run Thailand, ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), ผู้แทนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ ผศ.ดร.อิษฎี กุฏอินทร์ สมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย (อุปนายกสมาคม) ร่วมแถลงด้วย

นายมงคล วิมลรัตน์ กล่าวว่า กระทรวงฯ ได้วางแนวทางการขับเคลื่อนเกณฑ์ Green Heart Event หรือ GHE โดยจะมีการทำประกาศกระทรวงฯ ใช้อย่างเป็นทางการ นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ พร้อมขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการนำหลักเกณฑ์นี้ไปใช้ โดยเฉพาะกิจกรรมของกระทรวงฯ ในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางกระทรวงฯ จะหารือกับกระทรวงมหาดไทย ถึงความเป็นไปได้ในการนำเกณฑ์ไปใช้จัดกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงฯ ต้องการสร้างผู้จัดกิจกรรมหัวใจสีเขียวให้มีจำนวนมากขึ้น จะได้มีกิจกรรมที่ดีและส่งผลดีต่อสังคมรอบข้าง อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนโลกเดือดเป็นโลกเย็นได้ การที่ผู้จัดนำเกณฑ์ไปใช้จัดในแต่ละพื้นที่ มองว่าสิ่งที่ตามมายังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและสร้างรายได้ให้ชุมชนของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ด้วย

รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวต่อว่า เกณฑ์ Green Heart Event ถือเป็นเครื่องมือหรือกลไกสำคัญสำหรับผู้จัดกิจกรรมการออกกำลังกายและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ที่สามารถสร้างอีเว้นท์ที่มีคุณภาพ พร้อมกับสร้างนักวิ่ง นักออกกำลังกาย ผู้ติดตาม คนในชุมชนท้องถิ่น ผู้ให้การสนับสนุน ให้มีหัวใจสีเขียว และดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

“กระทรวงฯ เชื่อว่าเกณฑ์มาตรฐานผู้จัดหัวใจสีเขียว หรือ Green Heart Event จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างงานที่มีคุณภาพ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนท้องถิ่น สร้างสังคมที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ดี นำไปสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคุณค่าสูง และสร้างมูลค่าสูงอย่างยั่งยืน” นายมงคล กล่าว