เมื่อวันที่ 15 พ.ย.น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการเปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ตนได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย นายไพบูลย์ เสียงก้อง อดีตตุลากรศาลปกครองสูงสุด ศ.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าที่ร้อยเอก ปิยะพันธ์ ทยานิธิ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ และ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรมว.แรงงาน ซึ่งจะมีอำนาจหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ ประกอบกับการจัดทำแผนปฎิบัติการ โครงการ และกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนงานในอำนาจหน้าที่ของรมว.ศึกษาธิการให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งบุคคลที่ตนแต่งขึ้นนั้นมาจากหลายภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน เช่น ว่าที่ร้อยเอก ปิยะพันธ์ มาจากธนาคารกรุงเทพ จะให้เข้ามาช่วยดูแลแก้ปัญหาหนี้ครู เพื่อสร้างกลไกทางการเงินให้แก่ครูอย่างเป็นระบบ ส่วนศ.บัณฑิต จะให้เข้ามาช่วยดำเนินการเรื่องการพัฒนาครูทั้งระบบ  ขณะที่ดร.สุเทพ จะเข้ามาดูเรื่องการบริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยเฉพาะการยกระดับฝีมือแรงงานของผู้เรียนสายอาชีพ รวมถึงนายไพบูลย์ จะรับผิดชอบดูแลกฎหมายการศึกษาต่างๆของศธ. ทั้งนี้การแต่งตั้งดังกล่าวเพื่อให้เป็นข้อต่อสำคัญในการขับเคลื่อนงานการศึกษา และทำให้นโยบายการศึกษาจับต้องได้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในตำแหน่งผู้บริหารระดับ 10 ที่ยังว่างอยู่ 5 ตำแหน่ง ได้แก่ ผู้ตรวจราชการ ศธ. จำนวน 4 ราย และรองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) 1 รายนั้น ขณะนี้ตนได้เสนอรายชื่อทั้งหมดให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาแล้ว แต่ไม่แน่ใจว่าในกระบวนการของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีติดขัดอะไรหรือไม่ โดยรายชื่อที่ตนเสนอไปเป็นการแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมตามลำดับอาวุโสปกติ ซึ่งคาดว่าในเร็วๆนี้ครม.น่าจะพิจารณาแต่งตั้งได้ ส่วนประเด็นการสรรหาประธานและกรรมการคณะกรรมการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) นั้นตนได้เห็นข้อมูลที่คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เสนอมาแล้ว ซึ่งเบื้องต้นไม่ได้ติดปัญหาอะไรยืนยันตามรายชื่อที่คุณหญิงกัลยาเสนอมา แต่ขอปรับรายละเอียดอีกเล็กน้อย และคาดว่าจะเสนอครม.พิจารณาเร็วๆนี้เช่นเดียวกัน เพราะทราบดีว่าคณะกรรมการสมศ.ว่างมานานกว่า 3 ปีแล้ว อีกทั้งจะได้ขับเคลื่อนการประเมินคุณภาพสถานศึกษาได้อย่างเต็มรูปแบบ