เมื่อเวลา 17.35 น. วันที่ 24 ธ.ค. ที่หน้าทำเนียบรัฐบาล ฝั่งถนนพิษณุโลก นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนรัฐบาล นำหนังสือลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยอมรับพิจารณาข้อเรียกร้องของกลุ่มเครือข่ายนาบอน เรื่องการตั้งคณะกรรมกลาง มายื่นต่อตัวแทนกลุ่มเครือข่าย SAVE นาบอน ที่ชุมนุมคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดนาบอน 1 และ 2 อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

นายเสกสกล กล่าวว่า สาระสำคัญของหนังสือคำสั่งดังกล่าว เป็นการลงนามของนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการกลางขึ้นมาหนึ่งชุด เพื่อทำหน้าที่จัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด ซึ่งตรงกับข้อเรียกร้องของชาวบ้านที่สะท้อนว่าโรงไฟฟ้าไม่ควรอยู่กลางชุมชน มีบ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล แหล่งน้ำธรรมชาติ อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนในระยะยาว

โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีทั้งตัวแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการ โดยมีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อพิจารณาแนวทางการใช้กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ ซึ่งถ้ากรรมการกลางชุดนี้จัดทำรายงานแล้วผลพบว่าไม่ผ่านการประเมิน ก็ไม่สามารถจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ได้ แต่หากศึกษาผลกระทบแล้วผ่านประเมินระดับยุทธศาสตร์ต้องว่ากันไปตามกระบวนการ ทั้งนี้จะแจ้งผลและข้อสั่งการของนายกฯ ไปถึงหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป

จากนั้นตัวแทนกลุ่มดังกล่าวได้รับมอบหนังสือก่อน แยกย้ายเก็บสัมภาระ เพื่อขึ้นโดยสารรถทัวร์ บขส.ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) จัดเตรียมไว้เดินทางกลับภูมิลำเนาต่อไป.