เมื่อวันที่ 26 ก.พ. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้สั่งการเร่งแก้ปัญหาค้ามนุษย์ และมีความห่วงใยในมาตรการป้องกันและคุ้มครองเด็กจากการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในเชิงรุก ให้ประเทศไทยกลับขึ้นสู่สถานะบัญชี 2 (เทียร์ 2) โดยมอบหมายให้ พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัย และเป็นมิตรกับเด็ก ดำเนินการขับเคลื่อนในทุกมิติ  

โดย พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวฯ เมื่อวันที่ 24 ก.พ.ที่ผ่านมา ซึ่งบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจโรงแรม และเอ็นจีโอ ร่วมกันผลักดันมาตรฐานทางการท่องเที่ยว เพื่อลบภาพลักษณ์ Child SEX Tourism (การท่องเที่ยวที่แสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็ก) สู่ภาพบวก “Child Safe Tourism” ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีแนวทางขับเคลื่อนที่ชัดเจน ในการแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการค้ามนุษย์ทางเพศและการใช้แรงงานเด็ก ในรูปแบบที่เลวร้าย ขยายผลมาตรฐานการท่องเที่ยว Child Safe Friendly Tourism ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ กำหนดมาตรการทางภาษี พัฒนาหลักสูตรอบรมบุคลากรในสถานประกอบการ และประชาสัมพันธ์การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก รวมถึงให้ความรู้ด้านการป้องกันการค้ามนุษย์แก่กลุ่มเสี่ยงเด็กและเยาวชน 

นอกจากนี้ ยังได้จัดทำร่างขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการคัดกรองคัดแยกผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงาน และกลไกการส่งต่อระดับชาติ รวมทั้งการยกร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติที่ชัดเจนในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ ระยะเวลาไตร่ตรองฟื้นฟู การช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนระบุตัวผู้เสียหาย ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค. 2565 และสนับสนุนมูลนิธิ IJM ทำวิจัย 2 โครงการ เพื่อศึกษาการตอบโต้กระบวนการยุติธรรมอาญาต่อปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับในประเทศไทย เมียนมา กัมพูชา และศึกษาความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสุขภาพของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา และกัมพูชาในประเทศไทย

ส่วนความร่วมมือกับรัฐบาลออสเตรเลียนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการยกร่าง Agreement between RTG and The Government of Australia เพื่อจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (CTA) และแนวทางเจรจาขับเคลื่อนระหว่างไทยกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย และแนวทางการจัดตั้ง/ขับเคลื่อนคณะทำงาน Thai-Cambodian Thailand Anti-Trafficking in Persons Taskforce เพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันและปรามปรามการค้ามนุษย์ พื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา

ทั้งนี้ พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ กล่าวว่า พล.อ.ประวิตรเน้นย้ำบูรณาการทีมไทยแลนด์ขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และพัฒนาแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล รวมทั้งขับเคลื่อนโครงการสำคัญให้เสร็จภายในเดือน มี.ค. 2565 ตามเป้าหมาย รวมทั้งโครงการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็ก สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทย เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศหลังวิกฤติโควิดคลี่คลาย และเพื่อยกระดับสถานะของไทยขึ้นสู่ เทียร์ 2 ในปีนี้