เมื่อวันที่ 6 พ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ ระบุว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริว่า พระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนา สมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นมีอยู่ จึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา 1.พระธรรมธัชมุนี วัดปทุมวนาราม เป็น พระพรหมวชิรเวที 2.พระธรรมบัณฑิต วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็น พระพรหมวชิรสุธี 3.พระเทพมงคลญาณ (หลวงปู่สนธิ์) วัดพุทธบูชา เป็น พระพรหมวชิราภรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 6 พ.ค. 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

พร้อมกันนี้ได้มีพระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ดังนี้ 1.พระราชวินัยสุนทร วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็น พระเทพวชิรสุนทร 2. พระราชวัชรญาณเวที วัดป่าสมบูรณ์ธรรม จ.พิษณุโลก เป็น พระเทพวัชรญาณเวที 3.พระวินัยโมลี วัดวชิราลงกรณวราราม จ.นครราชสีมา เป็น พระราชวชิราลังการ 4. พระพุทธิสารเถร วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ เป็น พระราชมงคลวชิรานุวัฒน์ 5.พระครูโสภิตมงคลการ วัดมงคลโสภิต จ.ฉะเชิงเทรา เป็น พระราชมงคลวชิรโสภิต 6.พระครูอุดมญาณโสภณ วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม จ.สกลนคร เป็น พระราชวชิรโสภณ 7. พระครูอุดมธรรมสุนทร วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร เป็น พระราชมงคลวชิรมุนี 8.พระครูโสภณสมณกิจ วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ จ.อุดรธานี เป็น พระราชวชิรกิจโสภณ 9.พระครูสัทธาโสภิต วัดศรัทธาภิรม จ.สิงห์บุรี เป็น พระราชวชิราภิรม 10. พระครูโสภิตธรรมานุศาสก์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็น พระราชมงคลวชิรคุณ

11. พระครูพิศาลคุณาภรณ์ วัดอภัยเขตตาราม จ.สุราษฎร์ธานี เป็น พระราชมงคลวชิราภรณ์ 12.พระครูพันธสมณวัฒน์ วัดป่าวุฑฒาราม จ.หนองบัวลำภู เป็น พระราชวชิรวุฑฒาจารย์ 13. พระครูมหามงคลปัจจันตเขต วัดโพนทอง จ.สุรินทร์ เป็น พระราชมงคลวัชรินทร์ 14.พระครูมงคลสุธรรมากร วัดป่านาเกษม จ.อุบลราชธานี เป็น พระราชมงคลวชิรากร 15. พระครูอุดมศีลวัฒน์ วัดป่าสถิตย์ธรรมาราม จ.บึงกาฬ เป็น พระราชมงคลวชิรญาณ 16.พระครูนิวิฐวรคุณ วัดตะเคียนเลื่อน จ.นครสวรรค์ 17. พระครูอมรธรรโมภาส วัดสามัคคี จ.หนองคาย เป็น พระราชมงคลวชิโรภาส 18.พระครูพัฒนกิจวิศาล วัดไทยพัฒนา จ.อุบลราชธานี เป็น พระราชพิพัฒน์วัชโรดม 19. พระครูปลัดบุดดา ปญฺญาธโร วัดป่าใต้พัฒนาราม จ.สระแก้ว เป็น พระราชมงคลวชิราทร 20. พระครูสังฆรักษ์ เสาร์ ธมฺมโชโต วัดโคกศรี จ.มหาสารคาม เป็น พระราชมงคลวัชรสิริ

21.พระปลัด อิ่ม ปญฺญาวุโธ วัดทุ่งนาใหม่ จ.นครศรีธรรมราช เป็น พระราชมงคลวชิรปัญญา 22. พระอธิการทวี จิตฺตคุตฺโต วัดป่าอรัญญวิเวก จ.เชียงราย เป็น พระราชวชิราธิการ 23.พระอธิการเกรียงไกร โกสโล วัดป่านาบุญ จ.เชียงใหม่ เป็น พระราชวชิรกิจโกศล 24.พระอธิการเล็ก ธมฺมรโต วัดเจริญธรรมบรรพต จ.เพชรบูรณ์ เป็น พระราชมงคลวชิรานุกูล 25.พระแผ้ว ปวโร วัดประชาราษฎร์บำรุง จ.นครปฐม 26. พระสนั่น จิณฺณธมฺโม วัดป่าคลองกุ้ง จ.จันทบุรี เป็น พระราชมงคลวชิรานันท์ 27. พระหนูเพชร ปญฺญาวุโธ ที่พักสงฆ์ป่าภูมิพิทักษ์ จ.นครปฐม เป็น พระราชมงคลวชิรารักษ์ 28. พระบุญมา คมฺภีรธมฺโม วัดหนองกุง จ.สกลนคร เป็น พระราชมงคลวชิรธรรม 29.พระเนตร จิรปุญฺโญ วัดมหาธาตุแหลมสัก จ.กระบี่ เป็น พระราชมงคลวชิรเจดีย์ 30.พระวงศ์ สุภาจาโร วัดคามวาสี จ.สกลนคร เป็น พระราชวชิรสีลาจารย์

31. พระณรงค์ วฑฺฒโน วัดถ้ำผาปู่ จ.เลย เป็น พระราชวัชรวิจิตร 32. พระสมบูรณ์ ขนฺติโก ที่พักสงฆ์สุขสมบูรณ์ จ.อุบลราชธานี เป็น พระราชวชิรวาที 33.พระท้า อนาลโย วัดป่าทศพลมังคลาราม จ.ร้อยเอ็ด เป็น พระราชมงคลวชิรพล 34. พระครูสารกิจโกศล วัดมหาวนาราม จ.อุบลราชธานี เป็น พระวชิรกิจโกศล 35.พระมหาบุญชิต อติธมฺโม วัดพระธาตุดอยเล็ง จ.แพร่ เป็น พระเมธีวชิรธรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 6 พ.ค. 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน