เมื่อวันที่ 10 ก.ย. เวลา 09.15 น.ที่รัฐสภา มีการประชุมร่วมรัฐสภา โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม เพื่อลงมติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) ในวาระที่สาม ซึ่งขั้นตอนการลงคะแนนขั้นสุดท้ายใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกรัฐสภาเท่าที่มีอยู่ คือ ต้องมากกว่า 365 คน จากปัจจุบันสมาชิกรัฐสภาที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในปัจจุบัน จำนวน 730 คน แยกเป็น ส.ว. 250 คน ส.ส. 480 คน ต้องมีสมาชิกสภาจากพรรคการเมืองที่สมาชิกมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของทุกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกัน จากทั้งหมด 242 คน คือ 49 คน ต้องมี ส.ว.เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 คือ ไม่น้อยกว่า 84 คน ถ้ากรณีเสียงไม่ถึงด้วยกรณีใดกรณีหนึ่งถือว่าที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมร่วมรัฐสภามีมติผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระที่ 3 สำหรับ ส.ว. ที่โหวต “เห็นชอบ” เป็นสายทหาร ทั้งหมด อาทิ พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ส.ว. น้องชาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช เป็นต้น ขณะที่ ส.ว.สายพลเรือน “งดออกเสียง” อาทิ พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ เป็นต้น

ในส่วนพรรคการเมือง “เห็นชอบ” ได้แก่ พรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคชาติพัฒนา ขณะที่ “งดออกเสียง” ได้แก่ พรรคก้าวไกล พรรคภูมิใจไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้ สาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91 สาระสำคัญ สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 500 คน โดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน 400 คน และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 100 คน ซึ่งเป็น “ระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ” อื้อประโยชน์ต่อพรรคการเมืองใหญ่ 3 พรรค คือ พรรคเพื่อไทย พรรคพลังประชารัฐ และพรรคประชาธิปัตย์