เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 16 ก.ย. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯคนที่สองเป็นประธานการประชุม มีวาระลงมติให้ความเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. … ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอในวาระที่หนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักกร่างกฎหมายดังกล่าวด้วยคะแนน 368 ต่อ 0 งดออกเสียง 1 ไม่ลงคะแนน 1 เสียง ทั้งนี้ได้ตั้งคณะกมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. … จำนวน 25 คน

โดยมีรายชื่อกมธ.ที่น่าสนใจ อาทิ นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด สัดส่วนพรรคเพื่อไทย นายสมชาย หอมลออ ประธานมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ในสัดส่วนพรรคประชาธิปัตย์ นางอังคณา นิลไพจิตร อดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) สัดส่วนพรรคเสรีรวมไทย เป็นต้น และกำหนดแปรญัตติ เป็นเวลา 7 วัน.