เมื่อวันที่ 8 ก.พ. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติตามที่รมว.ต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 3 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 1.นายประพันธ์ ดิษยทัต เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 2.น.ส.ดาว วิบูลย์พานิช รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย 3.นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ซึ่งการแต่งตั้งข้าราชการให้ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศทั้ง 3 ราย ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ

น.ส.ไตรศุลี กล่าวอีกว่า ครม.ยังมีมติอนุมัติตามที่รมว.ศึกษาธิการ เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 7 ราย คือ 1.นายวัลลพ สงวนนาม รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 2.นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 3.นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ สพฐ. 4.นางสุปราณี นฤนาทนโรดม รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง  

5.น.ส.เจริญวรรณ หนูนาค รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 6.นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 และ 7.ว่าที่ ร.ต.เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 17  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป  

นอกจากนี้ที่ประชุม ครม.ยังมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอขอแต่งตั้งนายดิสทัต คำประกอบ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีอีกหนึ่งวาระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.65  อีกทั้งยังมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย รวม 9 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการอื่นเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ 3 ปี เมื่อวันที่ 16 ก.ค.2564 ดังนี้ 1.นายธีรัชย์ อัตนวานิช ผู้แทนกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ  2.นายปิ่นสาย สุรัสวดี ผู้แทนกระทรวงการคลัง กรรมการ 3.น.ส.สุภัค ไชยวรรณ ผู้แทนกระทรวงการคลัง กรรมการ  4.ศาสตราจารย์อัญญา ขันธวิทย์  กรรมการ 5.พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ กรรมการ 6.พล.ท.วรพจน์ ธนะธนิต กรรมการ 7.นายทองเปลว กองจันทร์ กรรมการ 8.นายสมศักดิ์ เธียรวิวัฒน์นุกูล กรรมการ 9.นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.65 เป็นต้นไป

โดยที่ประชุม ครม.ยังมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารออมสิน รวม 10 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการอื่นเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ 3 ปี เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.64 ดังนี้ 1.นายประภาศ คงเอียด ผู้แทนกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ 2.น.ส.ปิยวรรณ ล่ามกิจจา ผู้แทนกระทรวงการคลัง กรรมการ 3.นางวรนุช ภู่อิ่ม ผู้แทนกระทรวงการคลัง กรรมการ  4. นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ กรรมการ 5.น.ส.ธิดารัธ ธนภรรคภวิน กรรมการ 6.น.ส.สุปรียา พิพัฒน์มโนมัย กรรมการ 7. นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ กรรมการ 8.นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการ 9.รศ.ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการ 10.นางธิดา พัทธธรรม กรรมการ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.65 เป็นต้นไป