เมื่อวันที่ 17 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมรัฐสภา พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) เสนอ ที่ประชุมได้พิจารณามาตั้งแต่เวลา 10.30 น. จนถึงเวลา 20.00 น. มีผู้อภิปรายรวม 70 คน ซึ่งส่วนใหญ่แสดงความเห็นโต้แย้งต่อเนื้อหาร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้หลากหลายประเด็น โดยเฉพาะการบัญญัติกฎหมายที่มีลักษณะไม่ยืดหยุ่น และรวบอำนาจไว้ที่ส่วนกลาง ขาดแผนการพัฒนาการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนมีความพร้อมและรู้เท่าทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง พร้อมเรียกร้องให้ปรับแก้ไข

ทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นการอภิปราย และ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวปิดการเสนอร่างกฎหมายโดยขอบคุณสมาชิกรัฐสภาที่เสนอแนะพร้อมให้ข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ พร้อมจะรับไปพิจารณาปรับแก้ไข

จากนั้นนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานการประชุม สอบถามกับคณะกรรมการประสานงาน 3 ฝ่าย ว่า มีปัญหาหรือไม่จะหาขอมติที่ประชุม

โดยส่วนของวิปรัฐบาลและวิปวุฒิสภา ขอเลื่อนการลงมติไปในการประชุมสมัยหน้าทำให้ ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน โต้แย้งและขอให้ลงมติวาระแรกตามข้อบังคับ เพื่อให้ในช่วงสมัยปิดประชุมกรรมาธิการฯ สามารถทำหน้าที่ได้ อีกทั้งมองว่าเป็นร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ถือเป็นธรรมนูญการศึกษาที่มีความสำคัญ และเป็นร่างกฎหมายปฏิรูปสำคัญของรัฐบาล หากเลื่อนต้องเลื่อนออกไปอีก 2 เดือน ถือว่ารัฐสภาไม่รับผิดชอบกับประชาชน

โดยนายชวน วินิจฉัยให้มีการลงมติหลังจากที่มีผู้อภิปรายแล้วเสร็จและเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ จากนั้นได้ตรวจสอบองค์ประชุมที่ต้องได้จำนวนสมาชิก 365 เสียง ถึงจะเดินหน้าได้ แต่ผลปรากฏว่าที่ประชุมใช้เวลารอนานเกือบ 10 นาที ก่อนที่นายชวนกล่าวว่า “สถานการณ์ตอนนี้สมควรจะอ่านพระราชกฤษฎีกา ปิดสมัยประชุม”

จากนั้นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อ่านพระบรมราชโองการประกาศพระราชกฤษฎีกา ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564

จากนั้น นายชวน กล่าวว่า “ขอบคุณสมาชิกทุกคน พบกันวันที่ 1 พ.ย. ขอปิดประชุมครับ”

และสั่งปิดประชุมในเวลา 20.15 น.