เมื่อวันที่ 23 ก.ย. อำเภอสารภี จ.เชียงใหม่ มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ชม.3218/ ว 5828 ลงวันที่ 22 ก.ย. เรื่อง ประกาศศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 2/2564 กำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก อาคาร สภ.สารภี โดย นายเลอยศ พุทธชิโนรสกุล นายอำเภอสารภี ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสารภี ผู้อำนวยการอำเภอ รายงานว่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารภี ตรวจพบการติดเชื้อโควิด-19 ของตำรวจ สภ.สารภี 3 ราย

ดังนั้น ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสารภีพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงกำหนดให้ 1.อาคาร สภ.สารภี เป็นพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก 14 วัน (ระหว่างวันที่ 22 ก.ย. – 5 ต.ค.) 2.ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพิ้นที่ อ.สารภี และ จ.เชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไป สภ.สารภี โดยไม่มีเหตุจำเป็น 3.ให้กลุ่มผ้สัมผัสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เข้ารับการตรวจหาเชื้อ ตามวันเวลา และสถานที่ ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้กำหนดไว้ 4.ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลยางเนิ้ง จัดระเบียบและระบบการติดตามควบคุมผุ้ที่เดินทางเข้า-ออก สภ.สารภี และ 5.ให้สาธารณสุขอำเภอ เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสารภี และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รายงานว่าแจ้งว่า สำหรับความเชื่อมโยงผู้ป่วยยืนยัน คลัสเตอร์งานสืบสวน สภ สารภี สัมผัสเสี่ยง งานสืบสวน 14 ราย สัมผัสเสี่ยงร้านขายกะเพรา 3 ราย สัมผัสเสี่ยงบ้านพัก 3 ราย สัมผัสเสี่ยงงานสอบสวน 12 ราย สัมผัสเสี่ยงงานจราจร 8 ราย สัมผัสเสี่ยง งานปราบปราม 60 ราย และ งานสัมผัสเสี่ยงงานอำนวยการ 10 ราย