เมื่อวันที่ 18 ต.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนา พระธรรมวุฒาจารย์ (ไสว วัฑฒโน) เจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร จ.ราชบุรี ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมมงคลวัชราจารย์

ทั้งนี้ พระธรรมวุฒาจารย์ เป็นพระอนุชา (น้องชาย) ในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา เจ้าคณะ จ.ราชบุรี (ธ) และเจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศาราม พระอารามหลวง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี