เดลินิวส์

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2021

ว่ายทวนน้ำไฮไลท์

ในหลวง ร.10 ทรงช่วยอาณาราษฎร ต้านภัยโควิด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและดูแลประชาชนให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น

เพ็ญเดือนแปด วันอาสาฬหบูชา

วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติในครั้งพุทธกาล เมื่อ 45 ปีก่อนพุทธศักราช หลังการตรัสรู้ 2 เดือน ทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรแก่ปัญจวคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นกาสี ในวันนั้นได้เกิดสาวกซึ่งเป็นภิกษุองค์แรกของโลก

ศีล คือ ความประพฤติเป็นไปของจิตในการทำดี-ชั่ว

พระธรรมวินัยของบุคคลนั้นเป็นเครื่องวัดใจ ไม่ว่าโดยสถานการณ์ใดๆที่จะรู้จักตัวเองว่าพร้อมที่จะเป็นภิกษุหรืออยากจะเป็นอย่างคฤหัสถ์

หมวดบทความ: ว่ายทวนน้ำ

พระเมตตาในหลวง ร.9 เหล่านิสิต มก. น้อมสำนึก

“ความบางตอนของพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่นิสิต” ความว่า ถ้าเรียนในมหาวิทยาลัยก็อาจเรียนเป็นทฤษฎีหรือแม้แต่ในการปฏิบัติก็ปฏิบัติตามปกติ คือนำเอาทฤษฎีมาปฏิบัติ และถ้าหากว่าการปฏิบัตินั้นเกิดมีความบกพร่องบ้าง ก็หาทางแก้ไขด้วยทฤษฎี ที่ออกไปคราวนี้การปฏิบัติไม่ใช่ตามทฤษฎีแท้

ติดตามเดลินิวส์

สงวนสิทธิ์ 2556 – 2560 บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด