เดลินิวส์

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2022

ว่ายทวนน้ำไฮไลท์

แปลพระไตรปิฎกเป็นอังกฤษ น่าห่วงใย ตอน 2

การแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาอังกฤษนั้น ชาวไทยทุกคนมีความเข้าใจอยู่แล้ว จึงไม่ค่อยมีความจำเป็นสักเท่าไร แต่สิ่งที่สำคัญก็คือ ช่วยกันดูแล ปกป้องพระพุทธศาสนาไม่ให้ผิดเพี้ยนไปจากพระพุทธศาสนาเถรวาท

แปลพระไตรปิฎกเป็นอังกฤษ มีข้อพิจารณาที่น่าห่วงใย

พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความสุขุมลุ่มลึก หากมีการแปลผิดพลาดและคลาดเคลื่อน จะมีผลกระทบต่อพระธรรมซึ่งเป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาในปัจจุบันก็เป็นได้

ชีวิตกับธรรมะที่มีจริง(สัจธรรม) ตอน 3

ไม่ว่าจะคนจนหรือคนรวยถ้ามีโอกาสได้ฟังธรรมและมีความเข้าใจสภาพธรรม อย่างถ่องแท้และเข้าใจ จะช่วยให้เขาเกิดปัญญา และมีโอกาสเจริญกุศลยิ่งขึ้นต่อไป

วันรู้หนังสือสากล ทุกคนควรรู้หนังสือตามหลักภาษาไทย

ระบบการศึกษาไทยย่ำแย่ลงทุกวัน รัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ 3 และควรจริงจังยิ่งขึ้นเพื่อคนไทยทุกคนได้อ่านออกเขียนได้

หมวดบทความ: ว่ายทวนน้ำ

ชีวิตกับธรรมะที่มีจริง(สัจธรรม) ตอน 2

การฟังธรรมตามกาลเพื่อจะได้มีความเห็นถูก (สัมมาทิฏฐิ) เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเกื้อกูลแก่ชาวพุทธให้มีความรู้ความเข้าใจในพระธรรม สะสมความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น

พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยให้ถูกต้อง หน้าที่ของคนไทย

ในวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อระลึกถึงในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานและทรงอภิปรายเรื่อง “ปัญหาการใช้คำไทย” ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในหลวง ร.10 ทรงช่วยอาณาราษฎร ต้านภัยโควิด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและดูแลประชาชนให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น

เพ็ญเดือนแปด วันอาสาฬหบูชา

วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติในครั้งพุทธกาล เมื่อ 45 ปีก่อนพุทธศักราช หลังการตรัสรู้ 2 เดือน ทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรแก่ปัญจวคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นกาสี ในวันนั้นได้เกิดสาวกซึ่งเป็นภิกษุองค์แรกของโลก

ศีล คือ ความประพฤติเป็นไปของจิตในการทำดี-ชั่ว

พระธรรมวินัยของบุคคลนั้นเป็นเครื่องวัดใจ ไม่ว่าโดยสถานการณ์ใดๆที่จะรู้จักตัวเองว่าพร้อมที่จะเป็นภิกษุหรืออยากจะเป็นอย่างคฤหัสถ์

ติดตามเดลินิวส์

สงวนสิทธิ์ 2556 – 2560 บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด
อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2022

ติดตามเดลินิวส์

© 2022 บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด