การระบาดใหญ่ (Pandemic) ของโควิด-19 ทั่วโลกในห้วงเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ต้นปี 2563 ต่อเนื่องมาจนถึงต้นปี 2565ในปัจจุบัน  เป็นเวลาร่วม 2 ปี ยังคงส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศต่างๆทั่วโลก เนื่องจากแต่ละประเทศจำเป็นต้องปิดประเทศ ปิดเมือง (lock down)  มีการใช้มาตรการหยุดการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรมทางสังคม เพื่อยับยั้งและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลของแต่ละประเทศ​ต่าง ใช้นโยบายช่วยเหลือและเยียวยาแก่ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการลด​ผลกระทบ ที่ได้เกิดขึ้น สำหรับประเทศไทยก็มีนโยบายให้การช่วยเหลือและเยียวยาแก่ทุกภาคส่วนของสังคมเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ

โครงการช้อปดีมีคืน ได้เริ่มต้นตั้งแต่ศักราชใหม่นี้ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม​ – 15 กุมภาพันธ์  2565 รวมระยะเวลา 46  วัน แนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้มุ่งเน้นเฉพาะให้เกิดประโยชน์กับทางด้านการศึกษาและส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่านมากขึ้น โดยการซื้อสินค้า หนังสืออีเล็กทรอนิกส์​ (electronic book หรือ e-book)  รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อกระจายรายได้ในการซื้อสินค้าชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (One Tambol One Product – OTOP)

สำหรับ โครงการช้อปดีมีคืน ในครั้งนี้​ ผู้สนใจซื้อสินค้าไม่ต้องลงทะเบียน เพียงแค่ซื้อสินค้าหรือบริการตามเงื่อนไขที่กำหนด แล้วขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปจากร้านค้า สามารถใช้ประกอบการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2565 เพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เหมือนกับค่าลดหย่อนอื่น ๆ ทั่วไป 

การสั่งซื้อสินค้าภายใต้โครงช้อปดีมีคืนในครั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการฯ กำหนด การสั่งซื้อสินค้าตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2565 ซึ่งจะนำไปหักภาษีในช่วงต้นปี 2566 ผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถลดหย่อนภาษีได้ดังนี้

  0-150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี ไม่ได้สิทธิคืนภาษี จากโครงการช้อปดีมีคืน

 150,001-300,000 บาท อัตราภาษี 5% หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิคืนภาษีสูงสุด 1,500 บาท

 300,001-500,000 บาท อัตราภาษี 10% หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 3,000 บาท

 500,001-750,000 บาท อัตราภาษี 15% หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 4,500 บาท

 750,001-1,000,000 บาท อัตราภาษี 20% หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด6,000 บาท

 1,000,001-2,000,000 บาท อัตราภาษี 25% หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด7,500 บาท

 2,000,001-5,000,000 บาท อัตราภาษี 30% หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 9,000 บาท

 5,000,001 บาทขึ้นไป อัตราภาษี 35% หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 10,500 บาท

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพิจารณาสั่งซื้อ อี-บุ๊ก ขอแนะนำอี-บุ๊กที่ควรค่าแก่การอ่าน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการทำงานตลอดจนการสั่งซื้ออี-บุ๊กบริจาคให้แก่ห้องสมุดโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย​ รวมถึงการศึกษานอกโรงเรียน​ (กศน.)​ ซึ่งมีอี-บุ๊กในโครงการหนังสือดีที่สำนักพิมพ์วศิระได้จัดพิมพ์ขึ้น โดยมีศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดจำหน่าย ทางเว็บไซต์ www.chulabook.com

อี-บุ๊กที่มีคุณค่าและน่าสนใจซึ่งเป็นผลงานของ ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร ราชบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในศาสตร์​หลายแขนงเป็นผู้เขียน​ เริ่มจากหนังสือปฏิรูปการศึกษาซึ่งเป็นหนังสือที่ให้แนวคิดและคำแนะนำเกี่ยวกับปฏิรูปการศึกษา​ เนื้อหาสาระของหนังสือเล่มนี้​ประกอบด้วย 

 บทที่​ 1  มาตรวัดความสำเร็จและความล้มเหลวของการศึกษา

 บทที่​ 2  คุณสมบัติของผู้มีการศึกษา

 บทที่​ 3  ความมุ่งหมายของการศึกษาที่ยังไม่สัมฤทธิผล

 บทที่ 4  วัตถุประสงค์ของนโยบายการศึกษา​

 บทที่ 5  การศึกษาเทคโนโลยีพัฒนาคน พัฒนาสังคม และพัฒนาโลกมนุษย์ 

 บทที่​ 6  บทบาทของครูในการศึกษา

 บทที่​ 7  การศึกษากับเศรษฐกิจ

บทที่​  8   การปฏิรูปการศึกษา บทที่​

บทที่   9   ทศวรรษที่สองของการปฏิรูปการศึกษา

บทที่​ 10  การทบทวนแนวคิดในภาพรวม

บทที่​ 11  บุคลากรทางการศึกษา บทบาทที่ต่างกัน

บทที่​ 12​  การศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทที่​ 13  อาชีวศึกษา อุดมศึกษาและการศึกษาผู้ใหญ่

หนังสือ​ ความรู้เรื่องเมืองไทย (พิมพ์ครั้งที่ 2 ) เป็นหนังสือที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แนะนำในที่ประชุมร่วมกับคณะกรรมการ และคณะตัวแทนภาคประชาชนเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 7​ กุมภาพันธ์ 2564 ความสำคัญของหนังสือเล่มนี้ เป็นประโยชน์ต่อการรู้จักประเทศไทย เข้าใจสังคมไทย และมีความตระหนักในความเป็นไทย​ เนื้อหาสาระของหนังสือเล่มนี้​ประกอบด้วย 

บทที่ 1   เมืองไทยในความสับสน ลักษณะและที่มา

บทที่ 2   ระบอบการปกครองและระบบการเมือง

บทที่ 3   เศรษฐกิจไทย ความเป็นจริงและภาพลวงตา

บทที่ 4   วิวัฒนาการสังคมไทย และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

บทที่ 5   ความเป็นไทย และ ไทยสไตล์ เชิงอรรถ

หนังสือ​ หลักคิดการปฏิรูปประเทศไทย​ เป็นหนังสือที่​ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประมวลข้อมูลและแนวความคิดมาจัดทำเป็นเอกสารในหัวข้อ หลักคิดในการปฏิรูปประเทศไทย จำนวน 9 แผ่น รวม 32 ข้อ ระบุถึงปัญหาระหว่างปี 2553-2557 ที่เกิดจากปัญหาสั่งสมมานานไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งในการเมือง เศรษฐกิจและสังคม​ แจกคณะรัฐมนตรีอ่านในที่ประชุมเมื่อปี 2560 โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยรอดพ้นจากคนป่วยเอเซีย​ เนื้อหาสาระของหนังสือเล่มนี้​ประกอบด้วย  

บทที่ 1 สาเหตุและขอบเขตการปฏิรูปประเทศไทย  

บทที่ 2 การกระชับพื้นที่ประชาธิปไตย – ความหมาย ประชาธิปไตย  

2.1​ รูปแบบของรัฐบาลหรือการปกครอง

2.2  หลักในการปกครอง สิทธิ 3​ ประการที่อาจมีปัญหาอันนำไปสู่ความขัดแย้งในสังคม   

บทที่ 3 ความไม่เป็นธรรมทั้งเศรษฐกิจและสังคม – ความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม – มาตรการเยียวยา สำหรับดูแลแก้ไข ความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม

บทที่ 4 ปฏิรูปการศึกษาเพื่อความถูกต้องในหลักคิด

บทที่ 5 ฟ้าหลายสีภายหลังการปฏิรูปประเทศไทย

นอกจากแล้วยังมีผลงานเขียนของ​ ดร.วิชิตวงศ์​ ณ​ ป้อมเพชร อีกหลายเล่ม​ อาทิ หนังสือเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย หนังสือประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ หนังสือสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน การพัฒนาเศรษฐกิจไทย ตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 หนังสือคนใกล้ปืนเที่ยง เล่ม 1 หนังสือคนใกล้ปืนเที่ยง เล่ม 2

สำนักพิมพ์วศิระยังได้จัดพิมพ์หนังสือเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของชาติ คือ หนังสือคู่มือการเรียนการสอนภาษาไทย โดยวิธีแจกลูกและสะกดคำ ซึ่งผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นตามหลักภาษาไทยอย่าง​ครบถ้วน ภายใต้แม่บทมาตราแม่​ ก​ กา​ และมาตราตัวสะกด​ จำแนกตามอักษรสามหมู่​ (ไตรยางศ์)​  พร้อมกับการผันวรรณยุกต์​ ​ทุกคำมีการอธิบายความหมายตามพจนานุกรม​ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน​ พุทธศักราช 2542 หนังสือเล่มนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการกำจัดจุดอ่อนของเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาการพูด อ่านและ เขียน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของเด็กและเยาวชน เพราะภาษาไทยเป็นกุญแจสำหรับไขวิชาความรู้ในศาสตร์ทุกสาขา​ เป็นบันไดขั้นแรกของการศึกษาที่ไม่อาจละเลยได้ หนังสืออีกเล่มหนึ่ง​ คือ หนังสือสารัตถะประชาธิปไตย เป็นหนังสือที่ประมวลข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตยในทุกด้านและทุกแง่มุม ทั้งในด้านเศรษฐกิจ​ สังคม​ การเมืองและความมั่นคง

อ่านต่อ :
รู้เรื่องเมืองไทย-ปฏิรูปประเทศไทย
พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยให้ถูกต้อง หน้าที่ของคนไทย

…………………………………..
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”
อ่านเพิ่มเติมที่.. แฟนเพจ :
สาระจากพระธรรม